• پاک کردن تنظیمات برای هنگ کنگ دارندگان گذرنامه
  • لغو مجوز استثنا برای برخی صادرات
  • تعلیق ما را استرداد توافق با هنگ کنگ
  • پایان آموزش برای پلیس و سرویس های امنیتی اعضای
  • فسخ محقق فولبرایت برنامه تبادل
  • تهدید تحریم علیه افراد خاص
  • Reallocate پناهندگان اسلات برای ساکنان هنگ کنگ