• شغل تمام وقت صعود توسط 46,200 در حالی که بخشی-نقش زمان کاهش 32,700; در واقع در سه سال گذشته بیش از سه چهارم از شغل جدید شده است تمام وقت موقعیت
  • بیکاری صعود 0.3 درصد به 8.6%
  • ماهانه ساعت کار کاهش 8.1 میلیون دلار یا 0.4%